Algemene voorwaarden

 Overal waar Ortho Health Move staan, kun je PoepGoed lezen.

 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Ortho Health Move haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Ortho Health Move heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Ortho Health Move zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Ortho Health Move.

1.3 Ortho Health Move: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer  73949175 (handelsnaam Ortho Health Move) levert Ortho Health Move diensten op het gebied van orthomoleculaire therapie, trainingen en workshops

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Ortho Health Move haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Ortho Health Move kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Ortho Health Move.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Ortho Health Move behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Ortho Health Move zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Ortho Health Move is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Ortho Health Move zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Ortho Health Move te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ortho Health Move niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Ortho Health Move, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Ortho Health Move uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Ortho Health Move, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Ortho Health Move een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Ortho Health Move de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Ortho Health Move zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Ortho Health Move niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

5.2 Indien Ortho Health Move vanwege door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de afspraak niet door kan laten gaan, wordt deze uitgesteld. Indien de uitstel door deze omstandigheden langer dan 6 weken zal duren, wordt in gezamenlijk overleg besloten het traject door een collega te laten overnemen of wordt deze gestopt. Bij stoppen van het traject zal restitutie plaatsvinden van de resterende afspraken. Over de onderzoekskosten, welke door het lab bij Ortho Health Move gedeclareerd zijn, zal geen restitutie plaatsvinden.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Ortho Health Move hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Ortho Health Move is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Ortho Health Move zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Ortho Health Move overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Ortho Health Move verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Ortho Health Move. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Ortho Health Move nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Ortho Health Move daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Ortho Health Move op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ortho Health Move.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Ortho Health Move staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Ortho Health Move voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn vermeld inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Ortho Health Move en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Ortho Health Move steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Ortho Health Move kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Ortho Health Move over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Ortho Health Move worden opgeschort, dit zonder dat Ortho Health Move dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Ortho Health Move in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Ortho Health Move of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Ortho Health Move te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Ortho Health Move gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Ortho Health Move plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Ortho Health Move gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Ortho Health Move toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Niet verschenen zonder bericht

Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand

 

 

A

B

C

D

E

F

10.1

Workshop/training/presentatie

100%

100%

100%

100%

0%

0%

10.2

Workshop/training/presentatie georganiseerd door opdrachtgever (ook incompany)

100%

100%

100%

100%

100%

20%

10.3

Events

100%

100%

100%

100%

100%

0%

10.4

Coaching tot 60min aansluitend (ook binnen trajecten)

100%

100%

0%

0%

0%

0%

10.5

Coaching meer dan 60min aansluitend (ook binnen trajecten)

100%

100%

100%

0%

0%

0%

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.1

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 werkdagdagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 100% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.5

Vb.3: een coaching afspraak van 30min of 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

10.6 Indien geannuleerde coaching binnen een reeds betaald traject valt, vervalt de mogelijkheid gebruik te maken van de coaching. Bijv. binnen traject X wordt 4 keer coaching gegeven van 60min, en 1 van de coaching afspraken wordt minder dan 1 werkdag tevoren afgemeld (annuleringskosten 100%), dan vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van deze coaching afspraak.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Ortho Health Move desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Ortho Health Move mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Ortho Health Move houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Ortho Health Move en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Ortho Health Move geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Ortho Health Move nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Ortho Health Move rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Ortho Health Move voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Ortho Health Move. Datzelfde geldt ook voor de door Ortho Health Move uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie/privé situatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Ortho Health Move. Op alle door Ortho Health Move ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Ortho Health Move is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Ortho Health Move houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 17. ANNULERINGSVOORWAARDEN

17.1 Een betaling voor een dienst kan door een klant en/of opdrachtgever enkel binnen 24 uur geannuleerd worden. Dit is ook alleen mogelijk indien de labmaterialen nog niet door het lab zijn verzonden en indien wel, deze NIET teruggestuurd worden door de klant/opdrachtgever voor het uitvoeren van het onderzoek. 

ARTIKEL 18. BIJZONDERE BEPALINGEN

18.1 Ortho Health Move behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop/training/(behandel)traject die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop/training/(behandel)traject verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Ortho Health Move.

18.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

18.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak